MOBI-AIR

Privacyverklaring

For English press here

In deze privacyverklaring leest u meer over gegevensverwerking voor het MOBI-AIR project van de Universiteit Utrecht (UU). Wij willen benadrukken dat de vragenlijsten en het gebruik van de app geen medisch doel voor u hebben. Het doel is uitsluitend om de persoonlijke blootstelling aan luchtvervuiling beter te bepalen.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De UU is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u vragen heeft over uw hieronder genoemde rechten of deze wilt uitoefenen, kunt u per e-mail contact opnemen met het onderzoeksteam van het project: mobi-air@uu.nl

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uw contactgegevens, en gegevens over uw mobiliteit, gezondheid en de onderzoeksgegevens. De contactgegevens en overige gegevens worden strikt gescheiden verwerkt. Alleen daartoe geautoriseerde UU-onderzoekers hebben toegang tot de onderzoeksgegevens. Zij hebben geen toegang tot de contactgegevens. Alleen de afzonderlijk geautoriseerde onderzoeker heeft toegang tot de contactgegevens.

3. Hoe lang verwerken wij persoonsgegevens?

De gegevensverzameling voor het MOBI-AIR-project zal ongeveer een jaar duren. Vervolgens worden de gegevens na de laatste publicatie van de onderzoeksresultaten nog 10 jaar door de onderzoekers bewaard. Dit is volgens het beleid van de UU voor onderzoeksdata. Het is nodig omdat onderzoeksresultaten altijd controleerbaar moeten zijn en soms ook interessant zijn voor andere onderzoekers.

4. Wie kunnen de gegevens nog meer ontvangen?

Uw individuele onderzoeksdata worden niet gedeeld met onderzoekers buiten de UU. Wel kunnen groepsgegevens voor verdere wetenschappelijke analyses gedeeld worden. De onderzoekers van het Zwitserse Volksgezondheidsinstituut in Basel die met de gegevens gaan werken zijn onderdeel van het MOBI-AIR project en doen een zelfde studie in Basel Zwitserland.

Delen gebeurt onder strikte voorwaarden wat betreft veiligheid en toegestaan ​​gebruik. Het verdere onderzoek moet uiteraard passen binnen het doel van MOBI-AIR waarmee u heeft ingestemd. Contactinformatie wordt nooit gedeeld en als onderzoeksinformatie wordt gedeeld, wordt deze verder gepseudonimiseerd of versleuteld. Het is voor de andere onderzoekers niet mogelijk om uw identiteit te achterhalen.

5. De Expanseeker MobiAir App

Voor deze studie wordt gebruik gemaakt van de applicatie “Expanseeker MobiAir” gebouwd door Games for Health, een handelsnaam van Game Solutions Lab. Zij verwerken uw gegevens verzameld met deze app in opdracht van de Universiteit Utrecht inzake het onderzoeksproject MOBI-AIR en hiervoor is een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst bevat waarborgen voor het netjes behandelen van gegevens, zoals niet delen met derden.

Door Expanseeker te gebruiken worden de volgende gegevens vastgelegd voor de onderzoeks-doeleinden:
• Geboortejaar
• Uw antwoorden op vragen
• Locatie-gegevens
• Device-ID voor het versturen van notificaties
De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Verzamelen van antwoorden op vragen over uw dagelijkse bezigheden
• Verzamelen van locatiegegevens

De verzameling van deze gegevens is op basis van de toestemming die u heeft gegeven.

Om de app goed te laten werken maakt Games for Health gebruik van de diensten van andere bedrijven. Zij hebben met deze bedrijven verwerkersovereenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat deze bedrijven hetzelfde beveiligingsniveau en dezelfde vertrouwelijkheid hanteren als Games for Health. Games for Health blijft verantwoordelijk voor de verwerking. In de verwerkersovereenkomsten zijn onder meer alle van belang zijnde veiligheidsnormen opgenomen en bepalingen over de wijze waarop uw rechten door deze verwerkers moeten worden gerespecteerd.

De gegevens uit de Expanseeker app en de database waarvan de app gebruik maakt, worden drie keer per jaar verwijderd zodra alle gegevens naar de onderzoeksdatabase van de UU zijn verplaatst.

6. De tracker van SODAQ

Voor de studie wordt gebruik gemaakt van een tracker van SODAQ die locatie meten via GPS. SODAQ verwerkt uw gegevens in opdracht van de Universiteit Utrecht inzake het onderzoeksproject MOBI-AIR. Door de sensoren tracker te gebruiken, wordt uw locatie vastgelegd. De gegevens worden verwerkt met het doeleinde om uw blootstelling en bewegingspatroon te karakteriseren.
De MOBI-AIR project heeft met SODAQ een verwerkersovereenkomst gesloten. In de verwerkersovereenkomst zijn onder meer alle van belang zijnde veiligheidsnormen opgenomen en bepalingen over de wijze waarop uw rechten door deze verwerkers moeten worden gerespecteerd.
De gegevens verzameld met de apparaten van SODAQ worden iedere twee maanden verwijderd zodra alle gegevens naar de onderzoeksdatabase van de UU zijn verplaatst.
De algemene privacy statement van SODAQ kunt u hier nalezen: https://sodaq.com/privacy-policy

7. Beveiliging

De gehele gegevensverwerking voorziet in beveiliging volgens de laatste technische inzichten. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen en databases die voldoen aan het informatiebeveiligings-beleid voor gegevens van de Universiteit Utrecht. Voor de Expanseeker MobiAir app en SODAQ  tracker wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen en de databases die zijn gecertificeerd volgens de laatste voor de zorg geldende normen.

8. Klachten

U kunt een verzoek tot inzage in de persoonsgegevens doen door een mail te sturen naar het in punt 1 genoemde contactadres. Wij nemen dan contact met u op. Om de persoonsgegevens te kunnen ontvangen, is het noodzakelijk dat u zich eerst goed identificeert. We willen niet dat deze gegevens in verkeerde handen vallen.
U kunt verzoeken om correctie van gegevens die feitelijk onjuist zijn. We gaan hier een vervolg aan geven, maar data die al in de gepubliceerde resultaten van een onderzoek zaten, worden achteraf in principe niet gecorrigeerd.
U kunt op elk moment stoppen met deelnemen. Stop dan met het invullen van de vragenlijsten of verwijder de app. De reeds ingevoerde gegevens blijven dan beschikbaar voor het onderzoek.
Ook kunt u aangeven dat u niet langer wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor het onderzoek. Dat zal dan niet meer gebeuren. Uw gegevens worden uiteraard niet gedeeld met andere onderzoekers. Als dat al was gebeurd, laten we die onderzoekers weten dat de gegevens onder dat codenummer niet meer gebruikt mogen worden voor verder onderzoek. Gegevens die al in de gepubliceerde onderzoeksresultaten zijn verwerkt, blijven echter beschikbaar voor beoordeling van uitkomsten volgens wetenschappelijke standaarden.
Ook kunt u aangeven dat u uw gegevens wilt laten verwijderen. De gegevens die al in publicaties worden gebruikt, blijven beschikbaar voor verificatie zoals vermeld in het vorige punt.

9. Wie is de Functionaris Gegevensbescherming (FG)?

De UU heeft een FG voor deze studie aangesteld. Indien u vragen heeft die niet het onder bij 1 genoemde contactadres kunnen worden opgelost, kunt u de FG bereiken via privacy@uu.nl

10. Klachten

Als u klachten heeft over de gegevensverwerking, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar mobi-air@uu.nl
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link, waar ook staat onder welke voorwaarden u uw klacht kunt indienen:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap